Opis ŽCGO "KAŠTIJUN"

Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ (ŽCGO) je projektiran uzimajući u obzir zahtjeve važećih hrvatskih i EU propisa, vrste i količina otpada koje gravitiraju prema centru te aktivnostima koje se odvijaju na centru prije konačnog odlaganja.

Na samom centru će se odvijati sljedeće aktivnosti:

  • prihvat, obrada sortiranog ili nesortiranog otpada;
  • sakupljanje otpada koji se može ponovno uporabiti ili reciklirati, te sakupljanje i daljnja predaja opasnog otpada sakupljenog iz komunalnog otpada;
  • sakupljanje i distribucija otpada koji se može koristiti u druge svrhe;
  • energetsko iskorištavanje pojedinih frakcija otpada;
  • odlaganje obrađenog otpada.

ŽCGO „Kaštijun“ sastoji se iz više tehničko tehnoloških cjelina, te se općenito može podijeliti na tri različite cjeline:

  • Ulazno izlaznu zonu
  • Radnu zonu
  • Prostora za odlaganje

Zona za odlaganje otpada

Projekcija centra 16,4 ha

 

Otpad će se iz pretovarnih stanica u ŽCGO „Kaštijun" dopremati specijalnim kamionima sa zatvorenim kontejnerima. Istovar će se vršiti direktno kroz vrata hale  u MBO postrojenje (prihvatnu jamu) čime se onemogućava doticaj otpada s okolinom.

Vrata hale se otvaraju i zatvaraju velikom brzinom i na taj se način sprječava eventualni izlazak neugodnih mirisa. Iznad vrata su postavljeni tzv. topovi vodene magle koji dodatno sprečavaju eventualni izlazak neugodnih mirisa, muha i sl.

 

Prihvatna jama ostatnog komunalnog otpada je u podtlaku, odnosno zrak se konstantno odsisava kroz perforirani pod prihvatne jame, tako da su na taj način eventualni neugodni mirisi konstantno pod kontrolom. Zrak koji se odsisava kroz pod prihvatne jame sistemom kanala se upućuje u biofilter - sustav za pročišćavanje zraka.
 
Shema postrojenja mehaničko biološke obrade
 
shema mbo - 1

 

Primljeni otpad se najprije obrađuje u postrojenju za mehaničko biološku obradu. Biološkim procesima se iz otpada izdvaja voda, zatim se mehaničkom obradom odvajaju obnovljive sirovine (metali) koje odlaze na recikliranje. Izdvaja se i goriva frakcija odnosno gorivo iz otpada (GIO) ili Solid Derived Fuel (SRF).

 
Prikaz koncepta MBO
 
 
koncept mbo
 
Dio otpada (biorazgradiva frakcija) se nakon mehaničko biološke obrade, odlaže na bioreaktorsko odlagalište gdje se prirodnim procesom, uz dovod vode i bez prisustva kisika, razgrađuje i stvara bioplin. Iz dobivenog bioplina  proizvodi se električna energija.
 
Sheatski prikaz bioreaktorskog odlagališta otpada
 
shema-bioreaktorsko-odlagalite

 

Za jedno polje bioreaktorskog odlagališta vijek iskorištavanja je od 5 do 7 godina, pri čemu se u kontroliranim uvijetima crpi bioplin kao alternativni izvor energije. Tijekom 5 do 7 godina, a uslijed navedenog anaerobnog procesa, volumen obrađenog otpada u bioreaktorskom odlagalištu dodatno se znatno smanjuje. Nova odlagališta biti će zaštićena propisanim zaštitnim slojevima kako bi se zemlja, podzemne vode i okoliš u potpunosti zaštitili.
Mehaničkom biološkom obradom otpada s bioreaktorskim odlagalištem, u završnoj fazi, ostane svega 9% od ukupno proizvedenog otpada koji trajno ostaje na lokaciji odlagališta.
 
Sanirano i iskorišteno odlagalište
 
sanirano-odlagalite

 

Nakon što se iz tijela odlagališta iscrpe sve rezerve plina, slijedi konačno zatvaranje radne plohe, odnosno na pokrovni brtveni sustav se ugrađuje sloj za rekultiviranje i ozelenjavanje radi prilagodbe tijela odlagališta s okolnim prostorom.

Monitoring polja (kontrolirano i sustavno praćenje) nastavlja se narednih 30 godina.