Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ (ŽCGO) je projektiran uzimaju?i u obzir zahtjeve važe?ih hrvatskih i EU propisa, vrste i koli?ina otpada koje gravitiraju prema centru te aktivnostima koje se odvijaju na centru prije kona?nog odlaganja.

Na samom centru ?e se odvijati sljede?e aktivnosti:

  • prihvat, obrada sortiranog ili nesortiranog otpada;
  • sakupljanje otpada koji se može ponovno uporabiti ili reciklirati, te sakupljanje i daljnja predaja opasnog otpada sakupljenog iz komunalnog otpada;
  • sakupljanje i distribucija otpada koji se može koristiti u druge svrhe;
  • energetsko iskorištavanje pojedinih frakcija otpada;
  • odlaganje obra?enog otpada.

ŽCGO „Kaštijun“ sastoji se iz više tehni?ko tehnoloških cjelina, te se op?enito može podijeliti na tri razli?ite cjeline:

  • Ulazno izlaznu zonu
  • Radnu zonu
  • Prostora za odlaganje

Zona za odlaganje otpada

Projekcija centra 16,4 ha

 

Otpad ?e se iz pretovarnih stanica u ŽCGO „Kaštijun" dopremati specijalnim kamionima sa zatvorenim kontejnerima. Istovar ?e se vršiti direktno kroz vrata hale  u MBO postrojenje (prihvatnu jamu) ?ime se onemogu?ava doticaj otpada s okolinom.

Vrata hale se otvaraju i zatvaraju velikom brzinom i na taj se na?in sprje?ava eventualni izlazak neugodnih mirisa. Iznad vrata su postavljeni tzv. topovi vodene magle koji dodatno spre?avaju eventualni izlazak neugodnih mirisa, muha i sl.

 

Prihvatna jama ostatnog komunalnog otpada je u podtlaku, odnosno zrak se konstantno odsisava kroz perforirani pod prihvatne jame, tako da su na taj na?in eventualni neugodni mirisi konstantno pod kontrolom. Zrak koji se odsisava kroz pod prihvatne jame sistemom kanala se upu?uje u biofilter - sustav za pro?iš?avanje zraka.
 
Shema postrojenja mehani?ko biološke obrade
 
shema mbo - 1

 

Primljeni otpad se najprije obra?uje u postrojenju za mehani?ko biološku obradu. Biološkim procesima se iz otpada izdvaja voda, zatim se mehani?kom obradom odvajaju obnovljive sirovine (metali) koje odlaze na recikliranje. Izdvaja se i goriva frakcija odnosno gorivo iz otpada (GIO) ili Solid Derived Fuel (SRF).

 
Prikaz koncepta MBO
 
 
koncept mbo
 
Dio otpada (biorazgradiva frakcija) se nakon mehani?ko biološke obrade, odlaže na bioreaktorsko odlagalište gdje se prirodnim procesom, uz dovod vode i bez prisustva kisika, razgra?uje i stvara bioplin. Iz dobivenog bioplina  proizvodi se elektri?na energija.
 
Sheatski prikaz bioreaktorskog odlagališta otpada
 
shema-bioreaktorsko-odlagalite

 

Za jedno polje bioreaktorskog odlagališta vijek iskorištavanja je od 5 do 7 godina, pri ?emu se u kontroliranim uvijetima crpi bioplin kao alternativni izvor energije. Tijekom 5 do 7 godina, a uslijed navedenog anaerobnog procesa, volumen obra?enog otpada u bioreaktorskom odlagalištu dodatno se znatno smanjuje. Nova odlagališta biti ?e zašti?ena propisanim zaštitnim slojevima kako bi se zemlja, podzemne vode i okoliš u potpunosti zaštitili.
Mehani?kom biološkom obradom otpada s bioreaktorskim odlagalištem, u završnoj fazi, ostane svega 9% od ukupno proizvedenog otpada koji trajno ostaje na lokaciji odlagališta.
 
Sanirano i iskorišteno odlagalište
 
sanirano-odlagalite

 

Nakon što se iz tijela odlagališta iscrpe sve rezerve plina, slijedi kona?no zatvaranje radne plohe, odnosno na pokrovni brtveni sustav se ugra?uje sloj za rekultiviranje i ozelenjavanje radi prilagodbe tijela odlagališta s okolnim prostorom.

Monitoring polja (kontrolirano i sustavno pra?enje) nastavlja se narednih 30 godina.