Javna objava projekta

 

 

ISHOĐENA OKOLIŠNA DOZVOLA ZA ŽCGO KAŠTIJUN

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode s danom 05.03.2015. godine izdalo je Rješenje o okolišnoj dozvoli za Županijski centar za gospodarenje otpadom ŽCGO Kaštijun nakon prethodno provedenog postupka sukladno Uredbi o okolišnoj dozvoli (NN 8/14). Riješenje okolišne dozvole pogledajte OVDJE.

 

 

OKOLIŠNA DOZVOLA- Obavijest:

 

Dana 19.01.2014 godina na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i priode objavljen je Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli možete vidjeti OVDJE. 

 

Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u Puli

 

U sklopu javne rasprave o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u Puli dana 7. svibnja 2014. godine održano je javno izlaganje.

 

Predstavnici operatera, tvrtke Kaštijun d.o.o. iz Pule i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, su prikazali dokumentaciju koja je potrebna za ishodovanje okolišne dozvole.

 

Javna rasprava traje do 17. svibnja 2014. godine pa se obavještava javnost i zainteresirana javnost da je Stručna podloga izložena u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Forum 2, Pula, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati, a Sažetak za javnost u prostorima Mjesnog odbora Valdebek u Puli, Ulica pod murvom 2 od 8,30 do 12,30 sati i u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati.

 

Osim toga Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Pule - www.pula.hr, a Stručna podloga je i na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode -  www.mzoip.hr.

 

Svi zainteresirani mogu do kraja javne rasprave, zaključno s 17. svibnjem, upisati svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja u knjige primjedbi koje se nalaze uz dokumentaciju ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 

 

OKOLIŠNA DOZVOLA - obavijest

 

Dana 9. travnja 2014. godine Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavio je javnu raspravu o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u Puli. Javna rasprava otvorena je u trajanju od 30 dana od 17. travnja do 17. svibnja2014. godine, a javno izlaganje održati će se 7. svibnja 2014. godine u Puli u Gradskoj palači , Forum 1 s početkom u 18 sati. Više informacija možete saznati OVDJE. 

 

ZAHTJEV ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE

 

Dana 18.03.2014 godina na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i priode objavljena je Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Informaciju o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole možete vidjeti OVDJE.

 


 

 

OBJAVA PROJEKTA PREMA EBRD PROCEDURI

 

Financiranje izgradnje postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun je predviđeno kroz kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD - European bank for reconstruction and development). Prije odobrenja kredita, EBRD zahtjeva niz aktivnosti  vezanih za objavu projekta i konzultacija s javnošću. Za svaki projekt se procjenjuje utjecaj na  društvo i okoliš, te se projekti klasificiraju prema vrsti, lokaciji, osjetljivosti i kategoriji.

Prema okolišnoj politici EBRD-a projekt ŽCGO Kaštijun klasificiran je kao „A projekt". Za projekte „A" kategorije obvezna je procjena utjecaja na okoliš, što je istovjetno hrvatskom zakonodavstvu. Za projekt ŽCGO Kaštijun već je provedena procedura procjene utjecaja na okoliš te ga je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Rješenjem od dana 12. kolovoza 2008. ocijenilo prihvatljivim za okoliš.

Poštujući procedure EBRD-a za projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun objavljuje se javni uvid projekta u trajanju od 120 dana, a dokumentacijom kako slijedi:

 

 1. Obavijest o upoznavanju javnosti s izvještajem o procijeni utjecaja na okoliš
 2. Sažeti izviještaj provedbenom postupku procjene utjecaja na okoliš
 3. Plan informiranja javnosti i objave projekta 


RELEVANTNI DOKUMENTI:

 1. Sustav gospodarenja otpadom na području Istre i Kvarnera
 2. Prostorni plan Istarske županije
 3. Prostorni plan Grada Pule
 4. Regionalni operativni program Istarske županije
 5. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007 - 2015
 6. Plan gospodarenja otpadom Istarske županije za razdoblje do 2015 godine
 7. Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje do 2015. godine
 8. Studija utjecaja na okoliš ŽCGO Kaštijun
 9. Situacija ŽCGO Kaštijun