Predmet ovog ugovora je izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Radovi uklju?uju, izme?u ostalog: projektiranje, izgradnju i probni rad postrojenja za mehani?ko biološku obradu komunalnog otpada, odlagališna polja, sustav za prikupljanje procjednih voda, postrojenje za obradu odlagališnog plina, postrojenje za pro?iš?avanje otpadnih voda, reciklažno dvorište, upravnu zgradu i prate?u infrastrukturu, sve u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za projektiranje i montažu opreme (Prvo izdanje 1999).