Lokacija

Lokacija Kaštijun nalazi se u priobalnom ravničarskom prostoru izvan zaštićenih zona vodocrpilišta. Makropodručje ne bilježi jaku naseljenost. Lokacija ŽCGO Kaštijun je smještena na visini od 46 – 48 mnm. Predviđena lokacija obrasla je travom i niskim raslinjem.

LOKACIJA_KOSA_HR

Bitno je naglasiti da je Studija gospodarenja otpadom za Istru i Kvarner iz 1996. godine za područje Istre analizirala sedam mogućih lokacija za centar za gospodarenje otpadom. Riječ je o lokacijama Umag-Donji Picudo, Poreč-Košambra, Rovinj-Mondelako, Pula-Kaštijun, Labin-Cere, Pazin-Jelenčići i Buzet-Griža. Kroz studiju je analizirano i 11 varijanti rješenja uspostave sustava. Tijekom narednih godina izvršena su dodatna ispitivanja i analize (sastav i količina komunalnog otpada, tokovi pojedinih vrsta otpada, ispitivanja podzemnih voda u široj okolini lokacije, mjerenje buke...), a izrađena je i studija utjecaja na okoliš kako bi se odredile mjere zaštite okoliša (zraka, vode, tla, mora, krajobraza...) kao i program praćenja stanja okoliša za vrijeme izgradnje i rada centra. Lokacija Kaštijun, je analizom ekoloških, ekonomskih i tehnoloških parametara, predložena kao najprihvatljivija lokacija.

Kronologiju aktivnosti u postupcima odabira lokacije,  istražnim radovima i uključivanja javnosti, možete pogledati ovdje.

Geotehnička istraživanja  na lokaciji Kaštijun: