Lokacija

Lokacija Katijun nalazi se u priobalnom ravni?arskom prostoru izvan zati?enih zona vodocrpilita. Makropodru?je ne biljei jaku naseljenost. Lokacija CGO Katijun je smjetena na visini od 46 48 mnm. Predvi?ena lokacija obrasla je travom i niskim raslinjem.

LOKACIJA_KOSA_HR

Bitno je naglasiti da je Studija gospodarenja otpadom za Istru i Kvarner iz 1996. godine za podru?je Istre analizirala sedam mogu?ih lokacija za centar za gospodarenje otpadom. Rije? je o lokacijama Umag-Donji Picudo, Pore?-Koambra, Rovinj-Mondelako, Pula-Katijun, Labin-Cere, Pazin-Jelen?i?i i Buzet-Gria. Kroz studiju je analizirano i 11 varijanti rjeenja uspostave sustava. Tijekom narednih godina izvrena su dodatna ispitivanja i analize (sastav i koli?ina komunalnog otpada, tokovi pojedinih vrsta otpada, ispitivanja podzemnih voda u iroj okolini lokacije, mjerenje buke...), a izra?ena je i studija utjecaja na okoli kako bi se odredile mjere zatite okolia (zraka, vode, tla, mora, krajobraza...) kao i program pra?enja stanja okolia za vrijeme izgradnje i rada centra. Lokacija Katijun, je analizom ekolokih, ekonomskih i tehnolokih parametara, predloena kao najprihvatljivija lokacija.

Kronologiju aktivnosti u postupcima odabira lokacije,  istranim radovima i uklju?ivanja javnosti, moete pogledati ovdje.

Geotehni?ka istraivanja  na lokaciji Katijun: