Plohe za odlaganje otpada

PLOHE ZA ODLAGANJE OTPADA

 

U upanijskom centru za gospodarenje otpadom Katijun" planirano je odlaganje neopasnog proizvodnog otpada i ostataka iz komunalnog otpada obra?enog u MBO postrojenju. Otpad se odlae na plohi za kontrolirano odlaganje biorazgradive komponente komunalnog otpada kako bi se to bolje iskoristio bioplin i plohi za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada.

 

Ploha za odlaganje biorazgradive komponente

 

Biorazgradiva komponenta otpada produkt je obrade komunalnog otpada u MBO postrojenju. Nakon obrade u MBO postrojenju biorazgradiva frakcija se odvozi na ure?enu plohu odlagalita. U nastavku su prikazani osnovni dijelovi plohe za odlaganje.

 

Temeljni brtveni sustav:

 • Privremeni nasip i obodni usjek
 • Sustav odvodnje procjedne vode
 • Sustav odvodnje oborinske vode
 • Sustav otplinjavanja
 • Sustav za dovod vode u tijelo otpada

 

Ploha za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada

 

Ova ploha u principu sastoji se od jednakih elemenata kao i ploha za biorazgradivu komponentu. Samo to se kod tijela za neopasni proizvodni otpad ne stvara velika koli?ina plina, ve? se tijelo odlagalita pasivno otplinjava (plin se izvla?i preko plinsko crpne stanice i  spaljuje preko baklje).

Ploga za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada sastoji se od nekoliko osnovnih elemenata koji su prikazani u nastavku:

 

Temeljni brtveni sustav:

 • Privremeni nasip i obodni usjek
 • Sustav odvodnje procjedne vode
 • Sustav odvodnje oborinske vode
 • Pasivno otplinjavanje

 

SUSTAV OTPLINJAVANJA

 

Sustav za otplinjavanje tijela odlagalita biorazgradive komponente sastoji se od sustava horizontalnih drenanih cijevi i vertikalnih plinskih bunara te spojnog cjevovoda i postrojenja za iskoritavanje proizvedenog bioplina.

 

Shematski prikaz bioreaktorskog odlagalita 

bioreaktorsko odlagaliste

 

Ovaj sustav se razlikuje od konvencionalnog sistema otplinjavanja u ?injenici da se odlagalini plin ne spaljuje na baklji nego se skuplja i iskoritava za proizvodnju elektri?ne energije. Sustav horizontalnih drenanih cijevi i vertikalnih plinskih zdenaca ima dvojaku funkciju. Osim to slui za otplinjavanje, tako?er slui i za dodavanje dodatnih koli?ina teku?ine. Naime, nakon to se postignu zavrni gabariti polja za odlaganje i prekine se sa odlaganjem biorazgradive frakcije, u tijelo odlagalita se po potrebi ubrizgavaju dodatne koli?ine vode za ubrzavanje nastajanja odlagalinog plina koji se zatim kontrolirano odvodi iz tijela odlagalita na energetsko postrojenje gdje se iz odlagalinog plina proizvodi elektri?na energija. Horizontalne drenane cijevi se postavljaju paralelno sa odlaganjem biorazgradive  frakcije. Vertikalni plinski bunari izvode se paralelno s odlaganjem otpada.

 

Shematski prikaz mree horizontalnih cijevi i vertikalnih bunara 

hor. cijevi i bunari

 

Unutar CGO "Katijun" predvi?a se izgradnja postrojenja za proizvodnju elektri?ne energije iz odlagalinog plina. Odlagalini plin koji se koristi za proizvodnju elektri?ne energije sakuplja se iz tijela odlagalita biorazgradive komponente. Postrojenje za proizvodnju elektri?ne energije iz bioplina je sa plohom za odlaganje povezano preko mree cjevovoda, preko kojih se iz tijela odlagalita izvla?i bio plin (metan).

Nakon popunjavanja predvi?enih gabarita plohe za odlaganje biorazgradive frakcije slijedi zatvaranje plohe pokrovnim brtvenim sustavom. Nakon polaganja brtvenog sustava slijedi proces dodavanja vode i iskoritavanja plina koji tokom vremena nastaje. Nakon to se iz tijela odlagalita iscrpe sve rezerve plina, slijedi kona?no zatvaranje radne plohe, odnosno na pokrovni brtveni sustav se ugra?uje sloj za rekultiviranje i ozelenjivanje radi prilagodbe tijela odlagalita s okolnim prostorom.

 

Pokrovni sustav plohe za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada i plohe za odlaganje biorazgradive frakcije dobivene u MBO postrojenju iz komunalnog otpada sastoje se od nekoliko osnovnih elemenata koji su prikazani u nastavku:

 

Pokrovni brtveni sustav:

 • Privremeni nasip i obodni usjek
 • Sustav odvodnje procjedne vode
 • Sustav odvodnje oborinske vode
 • Pasivno otplinjavanje (ploha za neopasni teh. otpad)
 • Aktivno otplinjavanje (bioreaktorsko odlagalite)