Plohe za odlaganje otpada

PLOHE ZA ODLAGANJE OTPADA

 

U Županijskom centru za gospodarenje otpadom „Kaštijun" planirano je odlaganje neopasnog proizvodnog otpada i ostataka iz komunalnog otpada obrađenog u MBO postrojenju. Otpad se odlaže na plohi za kontrolirano odlaganje biorazgradive komponente komunalnog otpada kako bi se što bolje iskoristio bioplin i plohi za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada.

 

Ploha za odlaganje biorazgradive komponente

 

Biorazgradiva komponenta otpada produkt je obrade komunalnog otpada u MBO postrojenju. Nakon obrade u MBO postrojenju biorazgradiva frakcija se odvozi na uređenu plohu odlagališta. U nastavku su prikazani osnovni dijelovi plohe za odlaganje.

 

Temeljni brtveni sustav:

 • Privremeni nasip i obodni usjek
 • Sustav odvodnje procjedne vode
 • Sustav odvodnje oborinske vode
 • Sustav otplinjavanja
 • Sustav za dovod vode u tijelo otpada

 

Ploha za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada

 

Ova ploha u principu sastoji se od jednakih elemenata kao i ploha za biorazgradivu komponentu. Samo što se kod tijela za neopasni proizvodni otpad ne stvara velika količina plina, već se tijelo odlagališta pasivno otplinjava (plin se izvlači preko plinsko crpne stanice i  spaljuje preko baklje).

Ploga za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada sastoji se od nekoliko osnovnih elemenata koji su prikazani u nastavku:

 

Temeljni brtveni sustav:

 • Privremeni nasip i obodni usjek
 • Sustav odvodnje procjedne vode
 • Sustav odvodnje oborinske vode
 • Pasivno otplinjavanje

 

SUSTAV OTPLINJAVANJA

 

Sustav za otplinjavanje tijela odlagališta biorazgradive komponente sastoji se od sustava horizontalnih drenažnih cijevi i vertikalnih plinskih bunara te spojnog cjevovoda i postrojenja za iskorištavanje proizvedenog bioplina.

 

Shematski prikaz bioreaktorskog odlagališta 

bioreaktorsko odlagaliste

 

Ovaj sustav se razlikuje od konvencionalnog sistema otplinjavanja u činjenici da se odlagališni plin ne spaljuje na baklji nego se skuplja i iskorištava za proizvodnju električne energije. Sustav horizontalnih drenažnih cijevi i vertikalnih plinskih zdenaca ima dvojaku funkciju. Osim što služi za otplinjavanje, također služi i za dodavanje dodatnih količina tekućine. Naime, nakon što se postignu završni gabariti polja za odlaganje i prekine se sa odlaganjem biorazgradive frakcije, u tijelo odlagališta se po potrebi ubrizgavaju dodatne količine vode za ubrzavanje nastajanja odlagališnog plina koji se zatim kontrolirano odvodi iz tijela odlagališta na energetsko postrojenje gdje se iz odlagališnog plina proizvodi električna energija. Horizontalne drenažne cijevi se postavljaju paralelno sa odlaganjem biorazgradive  frakcije. Vertikalni plinski bunari izvode se paralelno s odlaganjem otpada.

 

Shematski prikaz mreže horizontalnih cijevi i vertikalnih bunara 

hor. cijevi i bunari

 

Unutar ŽCGO "Kaštijun" predviđa se izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina. Odlagališni plin koji se koristi za proizvodnju električne energije sakuplja se iz tijela odlagališta biorazgradive komponente. Postrojenje za proizvodnju električne energije iz bioplina je sa plohom za odlaganje povezano preko mreže cjevovoda, preko kojih se iz tijela odlagališta izvlači bio plin (metan).

Nakon popunjavanja predviđenih gabarita plohe za odlaganje biorazgradive frakcije slijedi zatvaranje plohe pokrovnim brtvenim sustavom. Nakon polaganja brtvenog sustava slijedi proces dodavanja vode i iskorištavanja plina koji tokom vremena nastaje. Nakon što se iz tijela odlagališta iscrpe sve rezerve plina, slijedi konačno zatvaranje radne plohe, odnosno na pokrovni brtveni sustav se ugrađuje sloj za rekultiviranje i ozelenjivanje radi prilagodbe tijela odlagališta s okolnim prostorom.

 

Pokrovni sustav plohe za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada i plohe za odlaganje biorazgradive frakcije dobivene u MBO postrojenju iz komunalnog otpada sastoje se od nekoliko osnovnih elemenata koji su prikazani u nastavku:

 

Pokrovni brtveni sustav:

 • Privremeni nasip i obodni usjek
 • Sustav odvodnje procjedne vode
 • Sustav odvodnje oborinske vode
 • Pasivno otplinjavanje (ploha za neopasni teh. otpad)
 • Aktivno otplinjavanje (bioreaktorsko odlagalište)