Sadašnji način gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji

Gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji se danas svodi na djelatnost skupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada i neopasnog proizvodnog otpada sa niskim ili nikakvim stupnjem odvojenog prikupljanja korisnih dijelova otpada i opasnog otpada ili oporabe otpada.

Gospodarenje otpadom provodi 7 javnih komunalnih tvrtki koje upravljaju postojećim odlagalištima. Pokrivenost organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada u Istarskoj županiji je preko 90 %.

Na području Županije postoji 7 službenih odlagališta otpada gdje se odlaže komunalni i neopasni proizvodni otpad, a to su odlagališta: Donji Picudo (Umag), Košambra (Poreč), Lokva Vidoto (Rovinj), Kaštijun (Pula), Cere (Labin), Jelenčići (Pazin), Griža (Buzet).

 

Prikaz lokacija odlagališta

 

Procjenjuje se da se na sedam odlagališta otpada, ukupne površine od 36,8 ha godišnje odloži oko120.000 tona otpada. Od toga oko 80% predstavlja komunalni otpad a oko 20% neopasan proizvodni otpad. Ostali neopasan i opasan otpad iz industrije zbrinjava se putem ovlaštenih sakupljača i odvozi do ovlaštenih obrađivača na području Istarske županije i Hrvatske ili se izvozi sukladno međunarodnim propisima.

 

Osim 7 neuvjetnih legalnih odlagališta na području Istarske Županije zabilježen je velik broj "divljih", ilegalnih odlagališta. Na području IŽ registrirano je 266 lokacija ilegalnih odlagališta otpada.

Više o divljim odlagalištima i projektu „DIVA kojem je cilj Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti“ kojeg provodi IŽ u sklopu OP EU IPA Slovenija - Hrvatska 2007. – 2013.  pogledajte OVDJE.