Gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji se danas svodi na djelatnost skupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada i neopasnog proizvodnog otpada sa niskim ili nikakvim stupnjem odvojenog prikupljanja korisnih dijelova otpada i opasnog otpada ili oporabe otpada.

Gospodarenje otpadom provodi 7 javnih komunalnih tvrtki koje upravljaju postoje?im odlagalištima. Pokrivenost organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada u Istarskoj županiji je preko 90 %.

Na podru?ju Županije postoji 7 službenih odlagališta otpada gdje se odlaže komunalni i neopasni proizvodni otpad, a to su odlagališta: Donji Picudo (Umag), Košambra (Pore?), Lokva Vidoto (Rovinj), Kaštijun (Pula), Cere (Labin), Jelen?i?i (Pazin), Griža (Buzet).

 

Prikaz lokacija odlagališta

 

Procjenjuje se da se na sedam odlagališta otpada, ukupne površine od 36,8 ha godišnje odloži oko120.000 tona otpada. Od toga oko 80% predstavlja komunalni otpad a oko 20% neopasan proizvodni otpad. Ostali neopasan i opasan otpad iz industrije zbrinjava se putem ovlaštenih sakuplja?a i odvozi do ovlaštenih obra?iva?a na podru?ju Istarske županije i Hrvatske ili se izvozi sukladno me?unarodnim propisima.

 

Osim 7 neuvjetnih legalnih odlagališta na podru?ju Istarske Županije zabilježen je velik broj "divljih", ilegalnih odlagališta. Na podru?ju IŽ registrirano je 266 lokacija ilegalnih odlagališta otpada.

Više o divljim odlagalištima i projektu „DIVA kojem je cilj Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti“ kojeg provodi IŽ u sklopu OP EU IPA Slovenija - Hrvatska 2007. – 2013.  pogledajte OVDJE.