Javna nabava

 

Na temelju članka 33. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „KAŠTIJUN“ d.o.o. Pula za gospodarenje otpadom (pročišćeni tekst od 21.12.2015.) i Odluke Uprave društva o prodaji rabljenog službenog vozila u vlasništvu Kaštijun d.o.o. Pula od 01.03.2018.god., objavljuje se:

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA

U VLASNIŠTVU TVRTKE KAŠTIJUN d.o.o. PULA

 

I PREDMET PRODAJE:

Vrsta vozila: osobno

Marka i tip: ŠKODA SUPERB AMBITION 2,0 TDI 4X4 DSG

Registarska oznaka: PU 111 SC

Godina proizvodnje: 2016.

Datum prve registracije: 19.04.2016. god.

Broj šasije: TMBCJ7NP7G7071397

Snaga motora: 140 kW/190 KS

Zapremnina motora: 1968 ccm

EU norma: Euro 6

CO2: 131 g/km

Karoserija: Limuzina

Boja vozila: magično crna metalik

Broj vrata: 5

Država proizvodnje: Češka

Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: 171.954,47 kn s PDV-om

Stanje vozila: ispravno, očuvano, nisu vidljiva oštećenja

Datum isteka registracije: travanj 2018. god.

Broj prijeđenih kilometara: 61.550 km

Dodatna oprema: brisač zadnjeg stakla, aluminijski naplatci „ZEUS“ 7Jx17˝ET40

 

II PREGLED VOZILA:

Vozilo se može pregledati u Županijskom centru za gospodarenje otpadom (ŽCGO) “Kaštijun”, na adresi Premanturska cesta 215 u Puli, u srijedu 07. ožujka 2018. u vremenu od 08-15 sati.

 

III KRITERIJ PRODAJE:

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućeno prodavaču po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

 

IV PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe.

Jamčevina za sudjelovanje u ovom postupku iznosi 5.000,00 kuna s uključenim PDV-om, a uplaćuje se u korist tvrtke Kaštijun d.o.o. Pula, IBAN HR1123600001101950436, model: HR00, poziv na broj: OIB uplatitelja.

Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku natječaja, jamčevina se vraća u nominalnom iznosu bez kamata, u roku od 8 (osam) dana od dostave pisane obavijesti o ishodu prodaje. U slučaju prihvata ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, bez obračuna kamate.

U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje poslije roka za dostavu ponuda, uplaćena jamčevina se ne vraća.

U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje poslije roka za dostavu ponuda, prodavatelj može odabrati slijedeću ponudu s najvišom cijenom ili izmijeniti odnosno odustati od ovog postupka prodaje vozila.

 

V SADRŽAJ PONUDE:

Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe: ime i prezime, prebivalište, OIB, presliku osobne iskaznice;

- za pravne osobe: naziv, sjedište, OIB, presliku izvoda iz nadležnog registra, ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje odnosno sklapanje kupoprodajnog ugovora, podatak da li je ponuditelj u sustavu PDV-a;

- kontakt podaci ponuditelja (ime i prezime, telefon, e-mail, adresa za dostavu oduke o odabiru i kupoprodajnog ugovora ukoliko je adresa različita od adrese prebivališta odnosno sjedišta);

- dokaz o plaćenoj jamčevini;

- broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane;

- ponuđena kupoprodajna cijena (u kunama).

 

VI DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom ”PONUDA – NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA”, a predaju se putem pošte ili neposrednom predajom.

Adresa za dostavu ponude: KAŠTIJUN d.o.o. Pula, Premanturska cesta 215, 52100 Pula.

Rok do kada trebaju stići ponude bez obzira na način dostave je do 09.03.2018.god. do 12,00 sati, a kada će biti otvaranje ponuda.

Ponude se predaju poštom ili osobno na adresi u Puli, Premanturska cesta 215.

Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, ponude bez dokaza o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje kao i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, neće se uzimati u razmatranje.

Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponude vratit će se neotvorene ponuditelju.

Valjanost ponude treba biti 30 dana od dana određenog za dostavu ponude.

 

VII ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom (u kunama).

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, ugovor o kupoprodaji sklopiti će se s ponuditeljem koji je predao ponudu.

Ponuditelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s KAŠTIJUN d.o.o. Pula i uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije.

Ako odabrani ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene i ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VIII OBVEZA KUPCA

Ponuditelj snosi sve troškove pripremanja i podnošenja ponude te nema pravo na naknadu istih.

Sve poreze i troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim vozilom odnosno ovjeru ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i za sve ostale vezane troškove, snosi kupac.

Kupac nakon uplate i zaključenja ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti osobni vozilo, zajedno s pratećom dokumentacijom.

 

IX OSTALE NAPOMENE

Prodavatelj zadržava pravo na izmjene ovog Natječaja, o čemu će pravovremeno obavijestiti sve potencijalne ponuditelje putem internetske stranice www.kastijun.hr na kojoj je objavljen i Natječaj, te ukoliko se ukaže potreba i u interesu potencijalnih ponuditelja, produljiti rok za dostavu ponuda.

Prodavatelj zadržava pravo u svakom trenutku odustati od ovog Natječaja za prodaju službenog vozila i prodaje službenog vozila.

Na postupak provedbe prodaje kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

Prodavatelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak prodaje u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na službenoj internetskoj stranici tvrtke KAŠTIJUN d.o.o. Pula www.kastijun.hr.

 

 

Broj: 145/2018

U Puli, 02.03.2018.god.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVE

DARKO VIŠNJIĆ, dipl.ing.građ.