Republika Hrvatska je obvezna prema EU do kraja 2018. godine uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Kako bi to ostvarili, potrebno je uvesti primarnu selekciju otpada, sanirati sva postoje?a odlagalita otpada, te izgraditi regionalne/upanijske centre za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice kao to je slu?aj u naoj upaniji.

 

upanijski centar za gospodarenje otpadom Katijun, je u dubokoj fazi izgradnje, no da bi sustav zaivio, nuna je izgradnja i gra?evina za pretovar/transfer otpada. Pretovarne stanice, kao primarni dio integralnog sustava za gospodarenje otpadom, su objekti gdje se vri prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada s naseljenog gravitiraju?eg podru?ja te pretovar iz vozila za sakupljanje u specijalne poluprikolice koje ga odvoze na kona?nu obradu i zbrinjavanje u CGO Katijun. U Istarskoj upaniji prema planu izgradit ?e se ukupno 6 pretovarnih stanica.

 

  • Stanje na PS Labin

 

Do zavretka probnog rada i otvaranja CGO Katijun U Istarskoj upaniji je potrebno da se u sklopu postoje?ih odlagalita izgrade pretovarne stanice, to?nije est pretovarnih stanica koje  ?e se nalaziti na lokacijama sadanjih odlagalita koja ?e se zatvoriti.

 

Pretovarna stanica na odlagalitu Cere biti ?e spremna za putanje u pogon polovicom prosinca. Naime, radovi na pretovarnoj stanici vrijedni 7.269.388,14 kn (bez PDV-a) odvijaju se prema planu. Radove izvodi tvrtka TGT-ADRIATIK d.o.o. iz Pule. Do sada su izvedeni iskopi, i potporni zidovi platoa, te je izgra?ena gra?evina za pretovar komunalnog otpada koja je izvedena od gotovih betonskih elemenata. U zavrnoj fazi preostaju jo radovi na montai usipnih koeva, na odvodnji, ure?enju manipulativnih povrina te zavrno asfaltiranje platoa.

 

PS LABIN

 

 

 

  • Stanje na PS Pore?

 

Na pore?kom odlagalitu Koambra, radovi na izgradnji pretovarne stanice u punom su zamahu i napreduju prema planu. Pretovarna stanica  osmiljena je kao gra?evinski sklop u dvije razine, ?iju cjelinu ?ine  prilazna rampa, plato na stupovima i dvije hale. Gra?evina za pretovar komunalnog otpada koja dominira prostorom izgra?ena je od unaprijed  pripremljenih betonskih elemenata koji su sastavljeni na terenu i me?usobno povezani. Formirana je prilazna rampa za komunalna vozila koja ?e odvoziti prikupljeni komunalni otpad na sam vrh platoa i prazniti otpad kroz usipne koeve u za to predvi?ene poluprikolice.

Na platou su postavljeni usipni koevi i ?eli?na konstrukcija koja je predvi?ena da bude zatvorenog tipa radi zatite od vode i vjetra. Obloga ?eli?ne konstrukcije koja ?e zatvoriti prostor postavljati ?e se kroz nekoliko dana, tako da ?e tek onda pretovarna stanica dobiti svoj kona?ni oku ugodan izgled.  Kako se radovi na gra?evini blie zavrnoj fazi zapo?elo se  sa  zazelenjivanjem okolia.

Trenutno je sve ve? kompletirano i ugra?en program za vagu i izradu prate?ih listova. Ostale instalacije ve? su kompletirane. Radovi na usipnim koevima koji ?e se obavljati od danas, a hortikultura je tako?er dijelom ure?ena.

 

Za gradnju ove gra?evine koja ?e imati bitnu ulogu za upanijsko zbrinjavanje  i obradu otpada, izvritelji radova su zajednica ponuditelja koju predstavlja gra?evinska tvrtka GP Krk d.d. odabrana sukladno odredbama ZJN, s kojom je i sklopljen Ugovor o izvo?enju radova.   Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 6.797.650 kn bez PDV-a. Fond za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost financira  80% investicije odnosno 5.506.120 kn bez PDV-a, dok preostalih  20% financira Usluga Pore? d.o.o..

 

PS PORE?

 
  • Stanje na PS Umag

 

Povrina pretovarne stanice iznosi 2.870 ?etvornih metara, od toga radni prostor ima 2.766 ?etvornih metara. Uzlazna i silazna rampa na gornji kat objekt duga je 35 metara, a asfaltirani ?e plato imati 7.920 kvadratnih metara. U tijeku je montaa postrojenja i opreme za sortiranje i pakiranje komunalnog otpada u posebne kontejnere. Na pretovarnoj stanici su zavreni svi montani radovi konstrukcijske hale i fasadnih panela objekta. Zavrena je i montaa limenih termoizolacijskih panela krova, te izvedeni radovi na izradi horizontalnih odvodnih kanala za oborinske vode na krovnom dijelu. Usporedno s tim dovreno je betoniranje me?ukatne armiranobetonske plo?e, izra?ena je ulazno-silazna rampa i izvedeni svi potrebni radovi na tla?noj plo?i prvog kata sa izradom industrijskog poda. U drugoj fazi izgradnje slijedi postavljanje pogona za sortiranje selektivno prikupljenog otpada iz eko-otoka, te ?e se time pove?ati koli?ina recikliranog otpada to doslovno zna?i ?i?i okolii u ekolokom smislu zdraviji ivota gra?ana.

 

Izgradnja hale pretovarne stanice zapo?ela je 7. srpnja, a dinamika izgradnje napreduje po predvi?enom planu. Stoga se predvi?a da ?e svi ugovoreni poslovi biti zavreni u kako je to ugovorom predvi?eno. Ukupan iznos investicije iznosi 13 milijuna kuna, od kojih Fond za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost sudjeluje sa 80 posto tog iznosa, odnosno blizu 10 milijuna kuna, a ostala sredstava ?e osigurati komunalno poduze?e 6. maj iz Umaga.

 

PS UMAG