Republika Hrvatska je obvezna prema EU do kraja 2018. godine uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Kako bi to ostvarili, potrebno je uvesti primarnu selekciju otpada, sanirati sva postojeća odlagališta otpada, te izgraditi regionalne/županijske centre za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice kao što je slučaj u našoj županiji.

 

Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, je u dubokoj fazi izgradnje, no da bi sustav zaživio, nužna je izgradnja i građevina za pretovar/transfer otpada. Pretovarne stanice, kao primarni dio integralnog sustava za gospodarenje otpadom, su objekti gdje se vrši prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada s naseljenog gravitirajućeg područja te pretovar iz vozila za sakupljanje u specijalne poluprikolice koje ga odvoze na konačnu obradu i zbrinjavanje u ŽCGO Kaštijun. U Istarskoj županiji prema planu izgradit će se ukupno 6 pretovarnih stanica.

 

  • Stanje na PS Labin

 

Do završetka probnog rada i otvaranja ŽCGO Kaštijun U Istarskoj Županiji je potrebno da se u sklopu postojećih odlagališta izgrade pretovarne stanice, točnije šest pretovarnih stanica koje  će se nalaziti na lokacijama sadašnjih odlagališta koja će se zatvoriti.

 

Pretovarna stanica na odlagalištu Cere biti će spremna za puštanje u pogon polovicom prosinca. Naime, radovi na pretovarnoj stanici vrijedni 7.269.388,14 kn (bez PDV-a) odvijaju se prema planu. Radove izvodi tvrtka TGT-ADRIATIK d.o.o. iz Pule. Do sada su izvedeni iskopi, i potporni zidovi platoa, te je izgrađena građevina za pretovar komunalnog otpada koja je izvedena od gotovih betonskih elemenata. U završnoj fazi preostaju još radovi na montaži usipnih koševa, na odvodnji, uređenju manipulativnih površina te završno asfaltiranje platoa.

 

PS LABIN

 

 

 

  • Stanje na PS Poreč

 

Na porečkom odlagalištu Košambra, radovi na izgradnji pretovarne stanice u punom su zamahu i napreduju prema planu. Pretovarna stanica  osmišljena je kao građevinski sklop u dvije razine, čiju cjelinu čine  prilazna rampa, plato na stupovima i dvije hale. Građevina za pretovar komunalnog otpada koja dominira prostorom izgrađena je od unaprijed  pripremljenih betonskih elemenata koji su sastavljeni na terenu i međusobno povezani. Formirana je prilazna rampa za komunalna vozila koja će odvoziti prikupljeni komunalni otpad na sam vrh platoa i prazniti otpad kroz usipne koševe u za to predviđene poluprikolice.

Na platou su postavljeni usipni koševi i čelična konstrukcija koja je predviđena da bude zatvorenog tipa radi zaštite od vode i vjetra. Obloga čelične konstrukcije koja će zatvoriti prostor postavljati će se kroz nekoliko dana, tako da će tek onda pretovarna stanica dobiti svoj konačni oku ugodan izgled.  Kako se radovi na građevini bliže završnoj fazi započelo se  sa  zazelenjivanjem okoliša.

Trenutno je sve već kompletirano i ugrađen program za vagu i izradu pratećih listova. Ostale instalacije već su kompletirane. Radovi na usipnim koševima koji će se obavljati od danas, a hortikultura je također dijelom uređena.

 

Za gradnju ove građevine koja će imati bitnu ulogu za županijsko zbrinjavanje  i obradu otpada, izvršitelji radova su zajednica ponuditelja koju predstavlja građevinska tvrtka GP Krk d.d. odabrana sukladno odredbama ZJN, s kojom je i sklopljen Ugovor o izvođenju radova.   Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 6.797.650 kn bez PDV-a. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira  80% investicije odnosno 5.506.120 kn bez PDV-a, dok preostalih  20% financira Usluga Poreč d.o.o..

 

PS POREČ

 
  • Stanje na PS Umag

 

Površina pretovarne stanice iznosi 2.870 četvornih metara, od toga radni prostor ima 2.766 četvornih metara. Uzlazna i silazna rampa na gornji kat objekt duga je 35 metara, a asfaltirani će plato imati 7.920 kvadratnih metara. U tijeku je montaža postrojenja i opreme za sortiranje i pakiranje komunalnog otpada u posebne kontejnere. Na pretovarnoj stanici su završeni svi montažni radovi konstrukcijske hale i fasadnih panela objekta. Završena je i montaža limenih termoizolacijskih panela krova, te izvedeni radovi na izradi horizontalnih odvodnih kanala za oborinske vode na krovnom dijelu. Usporedno s tim dovršeno je betoniranje međukatne armiranobetonske ploče, izrađena je ulazno-silazna rampa i izvedeni svi potrebni radovi na tlačnoj ploči prvog kata sa izradom industrijskog poda. U drugoj fazi izgradnje slijedi postavljanje pogona za sortiranje selektivno prikupljenog otpada iz eko-otoka, te će se time povećati količina recikliranog otpada što doslovno znači čišći okoliši u ekološkom smislu zdraviji života građana.

 

Izgradnja hale pretovarne stanice započela je 7. srpnja, a dinamika izgradnje napreduje po predviđenom planu. Stoga se predviđa da će svi ugovoreni poslovi biti završeni u kako je to ugovorom predviđeno. Ukupan iznos investicije iznosi 13 milijuna kuna, od kojih Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa 80 posto tog iznosa, odnosno blizu 10 milijuna kuna, a ostala sredstava će osigurati komunalno poduzeće „6. maj“ iz Umaga.

 

PS UMAG