U organizaciji tvrtke Kaštijun d.o.o. u prostorima Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula održan je seminar za istarska komunalna poduze?a o održivim rješenjima u podru?ju gospodarenja otpadom. Na seminaru su sudjelovala komunalna poduze?a: 6. maj (Umag), Albanež (Medulin), Prvi maj (Labin), Usluga (Pazin), Park (Buzet), Komunalni servis (Rovinj), Usluga Pore? (Pore?) te Pula Herculanea (Pula).

Direktorica tvrtke Kaštijun d.o.o. Vesna Duki? prezentirala je tijekom seminara napredovanje Projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun te pretovarnih stanica kao dijelova budu?eg sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Duki? je okupljenim predstavnicima komunalnih poduze?a ukazala na ?injenicu da su svi glavni projekti za izgradnju Kaštijuna gotovi te da su u postupku izdavanja gra?evinske dozvole u Ministarstvu graditeljstva i prostornog ure?enja. Završetak gradnje ŽCGO Kaštijun o?ekuje se sredinom 2014. godine.

Voditeljica županijskog Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša Ljiljana Dravec prezentirala je analizu podataka o koli?inama sakupljenog i odloženog komunalnog i proizvodnog otpada od strane komunalnih poduze?a u IŽ prikupljenih tijekom 2011. i 2012. godine. Ti podaci su osnova za daljnju razradu sustava naplate i odre?ivanja cijene gospodarenja komunalnim otpadom u istarskoj županiji.

Istaknuto je kako je u kona?nici potrebno poticati ku?anstva na aktivnije odvajanje otpada te dalje razvijati sustave za recikliranje, ?ime ?e se smanjiti koli?ina otpada koja ?e se odvoziti u ŽCGO Kaštijun.

«Planirani sustav gospodarenja otpadom svojim kapacitetom odre?uje da moramo smanjiti koli?inu otpada koju proizvodimo u Istri, te promijeniti na?in na koji se otpad zbrinjava i odlaže, kako bismo bili u skladu sa stalno rastu?im zahtjevima zaštite okoliša», zaklju?ila je Duki?.