Biosušenje je locirano u istoj hali kao i prostor za prihvat otpada.

Ciljevi biosušenja su:

  • stabilizacija i higijenizacija organske tvari

  • uklanjanje vode

  • pove?anje ogrijevne vrijednosti otpada.

Postrojenje za biosušenje koristi 12 bioreaktora. To je u na?elu "kompostiranje" s ra?unalnom kontrolom i poja?anim prozra?ivanjem. Proces nije zamišljen kao tradicionalni proces kompostiranja u kojem ?im ve?a koli?ina organskog materijala mora biti biološki razgra?ena. Cilj je ukloniti što je mogu?e više vode iz otpada u što kra?em vremenu ?emu pridonosi toplina oslobo?ena aerobnom biorazgradnjom. To zna?i da biološka toplina proizvedena ovim procesom služi za uklanjanje vlage iz materije koriste?i sustav ventilacije u biorektorima. Glavni su razlozi za isušivanje otpada sljede?i:

  • smanjenje udjela vode u materijalu (sušenje)

  • razgradnja bioloških komponenti za korištenje dobivene energije

  • suhi otpad s minimalnim udjelom organskih tvari biološki je stabilan

  • toplinska vrijednost suhog otpada znatno je ve?a od one vlažnog otpada

  • samo suhi otpad može biti u?inkovito odvojen u razli?ite frakcije recikliranog materijala.

 

Prikaz i opis rada sa bioreaktorom (box za biosušenje)

 

Sustav biološke obrade komunalnog otpada je zatvoren što zna?i da je svaki bioreaktor (box) opremljen hermeti?nim poklopcem koji je zatvoren tijekom biološkog procesa unutar bioreaktora. Kada proces završi automatski se otvara kako bi se omogu?io istovar i ponovni utovar. Na taj je na?in sprije?eno širenje mirisa, para i prašine u hali za vrijeme biološke reakcije.

Zbog visoke temperature dosegnute u masi (50-60°C) ovaj je aerobni proces valjan kao sustav za stabilizaciju, deodoriziranje i higijeniziranje otpada.

Cijeli je proces potpuno automatiziran i kontroliran iz kontrolne sobe u kojoj se nazdire prostor prihvata otpada i biosušenje.

Jednom kada je procedura utovara i istovara završena, dizalica podiže poklopac i hermeti?ki zatvara bioreaktor. Nakon što je bioreaktor zatvoren, može po?eti biološka obrada.

 

Automatski kran puni biorektore za biološko isušivanje/sušenje

 

Automatski kran puni biorektore za biološko isušivanje/sušenje

 

Bioreaktor za biosušenje s dizalicom i perforiranim podnim plo?ama u segmentima

 

Automatski kran puni biorektore za biološko isušivanje/sušenje

 

Svaki bioreaktor predstavlja autonomni zatvoreni sustav. To zna?i da su procesi u svakom bioreaktoru posve neovisni od procesa koji se odvijaju u drugim bioreaktorima i od prevladavaju?ih vanjskih uvjeta.

Unutarnja cirkulacija zraka unutar svakog bioreaktora postignuta je pomo?u ventilacije za strujanje zraka.

 

Prikaz ventilacije unutar bioreaktora

 

Bireaktor

 

Ventilacijski krug se sastoji od glavnog dovoda i odvoda zraka. Glavni je dovod zraka povezan s glavnom cijevi koja uvla?i zrak iz hale za mehani?ku obradu otpada odakle se uglavnom opskrbljuje svježim procesnim zrakom koji je prethodno pro?iš?en na vre?astom filteru. Dovod je tada usmjeren/proveden uzduž bioreaktora opskrbljuju?i ih svježim zrakom. Glavni odvod ide direktno na biofilter gdje se višak zraka iz bioreaktora pro?iš?ava i neutralizira neugodni mirisa.