Planirane aktivnosti u sklopu ovog natje?aja su nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun