OPISI OBRADA

Biološka obrada otpadnih voda:

 

SBR (Fazni šaržni bioreaktor) sustavi se ekstenzivno primjenjuju za jake industrijske ispuste uključujući odvode iz odlagališta kao i komunalnih otpadnih voda, tako zamjenjujući konvencionalne metode sa spremnicima za aeraciju i sedimentaciju s odličnim rezultatima.

Najznačajnija prednost reaktora SBR tipa je fleksibilnost i sposobnost prilagodbe sustava svakom zahtjevu obrade, promjenjivom opterećenju i razvoju posebno prilagođen biomase sposobne za obradu osobito onečišćene otpadne vode uključujući procjedne vode s odlagališta. SBR reaktori imaju sposobnost anaerobnog rada za denitrifikaciju, kao i aerobnog za uklanjanje fosfora, kao opskrbljivač kisika za oksidaciju organskog opterećenja i konačno kao spremnik za izbistravanje za zaustavljanje biološkog mulja. Osim toga reaktori SBR tipa zbog razvoja prilagođene biomase imaju sposobnost operativnog podešavanja posebno velikom rasponu i neophodni su za obradu otpadnih voda koje sadrže visoku koncentraciju dušika koji dolaze iz anaerobnih uvjeta (odvodi s odlagališta, septičke jame, kanalizacije itd.).

Proces aerobne obrade držat će se sljedećih sekvenci:

 

  • Punjenje/obrada
  • Glavna obrada
  • Sedimentacija/separacija
  • Uklanjanje odrađenih voda/ višak mulja

 

Fizikalno-kemijska obrada otpadnih voda:

 

Egalizacija toka otpadne vode u bioreaktoru (spremnik za egalizaciju) služi da se egalizira tok biološke otpadne vode prije daljnje obrade. Spremnik za egalizacija biti će opremljen s podvodnom miješalicom za miješanje kako bi suspendirane čvrste čestice ostale u suspenziji i kako bi se izbjegle moguće nagle promijene u koncentraciji suspendiranih čestica. Nakon toga voda će se ispumpati u bioreaktore.

Ovaj spremnik služi kao pufer za egalizaciju toka koji ide prema stanici za reverznu osmozu opisanu niže. Ovaj spremnik će biti opremljen pumpama za opskrbu izbistrivača, podvodnom miješalicom i prikladnim uređajima za mjerenje i kontrolu.

 

Otpadna voda bit će ispumpana u taložnike prije nego li se uputi prema jedinici reverzne osmoze, kako bi se uklonila količina suspendiranih čestica koje nisu uklonjene u SBR.

 

Reverzna osmoza:

 

Osmoza je prirodni fenomen koji se događa kada su dvije otopine različite koncentracije otopljenih tvari odvojene polupropusnom membranom. U prirodnoj osmozi otapalo, voda u ovom slučaju, putuje kroz membranu iz otopine manje koncentracije u otopinu s većom koncentracijom ionskih materijala do izjednačenja koncentracija. Reverzna osmoza je preokret ovog prirodnog fenomena korištenjem vanjskog pritiska na otopinu veće koncentracije otopljenih iona što tjera vodu kroz polupropusnu membranu u suprotnom smjeru ostavljajući otopljene ione i suspendirane čvrste tvari.

Već dugi niz godina proces reverzne osmoze (RO) uspješno se koristi za obradu otpadnih voda. Proces reverzne osmoze je fizikalni proces odjeljivanja i radi s umjetnim membranama.

Membrane reverzne osmoze mogu zadržavati većinu anorganskih tvari uz odlične rezultate, osobito u slučajevima gdje opsežni biološki procesi prethode fazu s membranom. Parametri za koje je tehnologija reverzne osmoze poželjna su vodljivost i nitrati koji moraju biti shvaćeni ozbiljno kod otpuštanja obrađene vode u prirodni prijemnik, bilo na površini ili pod zemljom.

Sustav RO će dati dva toka: koncentrat i otapalo. Otapalo se odvodi do bazena za obrađenu vodu i koristi se za zalijevanje odlagališta ćelija A1 i A2, za navodnjavanje hortikulture na lokaciji ŽCGO i koristiti će se kao tehnološka voda za uređaje za pranje podvozja, vozila i za čišćenje područja cesta, te područja građevinskog odlagališta. Koncentrat se pumpa natrag u odlagalište.

Postrojenje za obradu otpadnih voda još se sastoji od, bazena s pročišćenom vodom, obrade zraka nastalog obradom otpadnih voda,, rashladnog tornja, izmjenjivača topline, spremnika za egalizaciju mulja, jedinica za dodavanje živog vapna te pratećih i pomoćnih jedinica.