OPISI OBRADA

Bioloka obrada otpadnih voda:

 

SBR (Fazni arni bioreaktor) sustavi se ekstenzivno primjenjuju za jake industrijske ispuste uklju?uju?i odvode iz odlagalita kao i komunalnih otpadnih voda, tako zamjenjuju?i konvencionalne metode sa spremnicima za aeraciju i sedimentaciju s odli?nim rezultatima.

Najzna?ajnija prednost reaktora SBR tipa je fleksibilnost i sposobnost prilagodbe sustava svakom zahtjevu obrade, promjenjivom optere?enju i razvoju posebno prilago?en biomase sposobne za obradu osobito one?i?ene otpadne vode uklju?uju?i procjedne vode s odlagalita. SBR reaktori imaju sposobnost anaerobnog rada za denitrifikaciju, kao i aerobnog za uklanjanje fosfora, kao opskrbljiva? kisika za oksidaciju organskog optere?enja i kona?no kao spremnik za izbistravanje za zaustavljanje biolokog mulja. Osim toga reaktori SBR tipa zbog razvoja prilago?ene biomase imaju sposobnost operativnog podeavanja posebno velikom rasponu i neophodni su za obradu otpadnih voda koje sadre visoku koncentraciju duika koji dolaze iz anaerobnih uvjeta (odvodi s odlagalita, septi?ke jame, kanalizacije itd.).

Proces aerobne obrade drat ?e se sljede?ih sekvenci:

 

  • Punjenje/obrada
  • Glavna obrada
  • Sedimentacija/separacija
  • Uklanjanje odra?enih voda/ viak mulja

 

Fizikalno-kemijska obrada otpadnih voda:

 

Egalizacija toka otpadne vode u bioreaktoru (spremnik za egalizaciju) slui da se egalizira tok bioloke otpadne vode prije daljnje obrade. Spremnik za egalizacija biti ?e opremljen s podvodnom mijealicom za mijeanje kako bi suspendirane ?vrste ?estice ostale u suspenziji i kako bi se izbjegle mogu?e nagle promijene u koncentraciji suspendiranih ?estica. Nakon toga voda ?e se ispumpati u bioreaktore.

Ovaj spremnik slui kao pufer za egalizaciju toka koji ide prema stanici za reverznu osmozu opisanu nie. Ovaj spremnik ?e biti opremljen pumpama za opskrbu izbistriva?a, podvodnom mijealicom i prikladnim ure?ajima za mjerenje i kontrolu.

 

Otpadna voda bit ?e ispumpana u talonike prije nego li se uputi prema jedinici reverzne osmoze, kako bi se uklonila koli?ina suspendiranih ?estica koje nisu uklonjene u SBR.

 

Reverzna osmoza:

 

Osmoza je prirodni fenomen koji se doga?a kada su dvije otopine razli?ite koncentracije otopljenih tvari odvojene polupropusnom membranom. U prirodnoj osmozi otapalo, voda u ovom slu?aju, putuje kroz membranu iz otopine manje koncentracije u otopinu s ve?om koncentracijom ionskih materijala do izjedna?enja koncentracija. Reverzna osmoza je preokret ovog prirodnog fenomena koritenjem vanjskog pritiska na otopinu ve?e koncentracije otopljenih iona to tjera vodu kroz polupropusnu membranu u suprotnom smjeru ostavljaju?i otopljene ione i suspendirane ?vrste tvari.

Ve? dugi niz godina proces reverzne osmoze (RO) uspjeno se koristi za obradu otpadnih voda. Proces reverzne osmoze je fizikalni proces odjeljivanja i radi s umjetnim membranama.

Membrane reverzne osmoze mogu zadravati ve?inu anorganskih tvari uz odli?ne rezultate, osobito u slu?ajevima gdje opseni bioloki procesi prethode fazu s membranom. Parametri za koje je tehnologija reverzne osmoze poeljna su vodljivost i nitrati koji moraju biti shva?eni ozbiljno kod otputanja obra?ene vode u prirodni prijemnik, bilo na povrini ili pod zemljom.

Sustav RO ?e dati dva toka: koncentrat i otapalo. Otapalo se odvodi do bazena za obra?enu vodu i koristi se za zalijevanje odlagalita ?elija A1 i A2, za navodnjavanje hortikulture na lokaciji CGO i koristiti ?e se kao tehnoloka voda za ure?aje za pranje podvozja, vozila i za ?i?enje podru?ja cesta, te podru?ja gra?evinskog odlagalita. Koncentrat se pumpa natrag u odlagalite.

Postrojenje za obradu otpadnih voda jo se sastoji od, bazena s pro?i?enom vodom, obrade zraka nastalog obradom otpadnih voda,, rashladnog tornja, izmjenjiva?a topline, spremnika za egalizaciju mulja, jedinica za dodavanje ivog vapna te prate?ih i pomo?nih jedinica.