OPĆENITO O METODAMA

 

Metode obrade otpadnih voda ovise o mnogo parametara i mogu se sastojati od kombinacije različitih metoda i procesa. Neki od spomenutih procesa su:

  • Anaerobno biološko zbrinjavanje
  • Aerobno biološko zbrinjavanje
  • Kemijska oksidacija
  • Kemijsko taloženje
  • Apsorpcija
  • Koncentriranje isparavanjem
  • Reverzna osmoza i
  • Kombinacija gore spomenutih

Odabir odgovarajuće metode ili kombinacije metoda za obradu određenih otpadnih voda je funkcija različitih parametara, od kojih je najvažniji specifikacija ispusta obrađene otpadne vode. 

 

Metoda za obradu otpadnih voda za Županijski centar za zbrinjavanje otpada Kaštijun sastoji se faznih šaržnih bioreaktora (eng. SBR) i sustava reverzne osmoze. Postrojenje obrađuje otpadne vode koje nastaju unutar centra (sanitarne, tehnološke i procjedne vode)do razine u skladu s propisima prije nego li se ispusti u vodeni recipijent ili se ponovno iskoristi za potrebe Centra

 

Postrojenje za obradu otpadnih voda koristit će se za obradu sljedećih otpadnih voda:

 

Sanitarne otpadne vode

Sanitarno-tehnološke otpadne vode sastoje se od sanitarnih otpadnih voda (iz zgrada unutar ŽCGO Kaštijun) i otpadnih voda koje su rezultat pranja kamiona za transport otpada, pranja podova zgrada i uređaja za pranje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati iz kontejnera za smještaj radnika unutar reciklažnog dvorišta, stražarnica, upravne zgrade, uslužne trgovine i od pomoćnih prostorija unutar MBO postrojenja.

Tehnološke otpadne vode

Tehnološke otpadne vode iz postrojenja MBO će se odvajati iz vode ispiranjem iz komunalnog otpada koji se obrađuje u okviru MBO postrojenja, od vode od pranja podova te biofiltera.

Krute tvari i ulja će biti odvojeni od toka otpadnih voda prije nego što ih se skupi u spremniku unutar MBO postrojenja. Iz tog spremnika otpadne vode će se ispumpati u zasebni kanalizacijski cjevovod koji će je transportirati do odvojenog okna za prikupljanje voda, u kojem će procjedne vode s odlagališta također biti prikupljene. Mješavina tehnoloških otpadnih voda i procjednih voda će se pumpati u spremnik za egalizaciju.

Procjedne vode s odlagališnih ploha

Procjedne vode na odlagalištima nastaju procjeđivanjem oborinskih voda kroz tijelo odloženog otpada. Nastaju samo na otvorenim plohama. Tijekom rada će uvijek jedno polje odlagališta za biorazgradivi otpad i jedno polje odlagališta za neopasni otpad biti otkriveno pa će i procjedne vode nastajati samo na njima. Procjedne vode s odlagališta će se sakupljati i transportirati cjevovodom do bazena za prikupljanje procjedno - tehnološke otpadne vode.