OP?ENITO O METODAMA

 

Metode obrade otpadnih voda ovise o mnogo parametara i mogu se sastojati od kombinacije razli?itih metoda i procesa. Neki od spomenutih procesa su:

  • Anaerobno bioloko zbrinjavanje
  • Aerobno bioloko zbrinjavanje
  • Kemijska oksidacija
  • Kemijsko taloenje
  • Apsorpcija
  • Koncentriranje isparavanjem
  • Reverzna osmoza i
  • Kombinacija gore spomenutih

Odabir odgovaraju?e metode ili kombinacije metoda za obradu odre?enih otpadnih voda je funkcija razli?itih parametara, od kojih je najvaniji specifikacija ispusta obra?ene otpadne vode. 

 

Metoda za obradu otpadnih voda za upanijski centar za zbrinjavanje otpada Katijun sastoji se faznih arnih bioreaktora (eng. SBR) i sustava reverzne osmoze. Postrojenje obra?uje otpadne vode koje nastaju unutar centra (sanitarne, tehnoloke i procjedne vode)do razine u skladu s propisima prije nego li se ispusti u vodeni recipijent ili se ponovno iskoristi za potrebe Centra

 

Postrojenje za obradu otpadnih voda koristit ?e se za obradu sljede?ih otpadnih voda:

 

Sanitarne otpadne vode

Sanitarno-tehnoloke otpadne vode sastoje se od sanitarnih otpadnih voda (iz zgrada unutar CGO Katijun) i otpadnih voda koje su rezultat pranja kamiona za transport otpada, pranja podova zgrada i ure?aja za pranje. Sanitarne otpadne vode ?e se prikupljati iz kontejnera za smjetaj radnika unutar reciklanog dvorita, straarnica, upravne zgrade, uslune trgovine i od pomo?nih prostorija unutar MBO postrojenja.

Tehnoloke otpadne vode

Tehnoloke otpadne vode iz postrojenja MBO ?e se odvajati iz vode ispiranjem iz komunalnog otpada koji se obra?uje u okviru MBO postrojenja, od vode od pranja podova te biofiltera.

Krute tvari i ulja ?e biti odvojeni od toka otpadnih voda prije nego to ih se skupi u spremniku unutar MBO postrojenja. Iz tog spremnika otpadne vode ?e se ispumpati u zasebni kanalizacijski cjevovod koji ?e je transportirati do odvojenog okna za prikupljanje voda, u kojem ?e procjedne vode s odlagalita tako?er biti prikupljene. Mjeavina tehnolokih otpadnih voda i procjednih voda ?e se pumpati u spremnik za egalizaciju.

Procjedne vode s odlagalinih ploha

Procjedne vode na odlagalitima nastaju procje?ivanjem oborinskih voda kroz tijelo odloenog otpada. Nastaju samo na otvorenim plohama. Tijekom rada ?e uvijek jedno polje odlagalita za biorazgradivi otpad i jedno polje odlagalita za neopasni otpad biti otkriveno pa ?e i procjedne vode nastajati samo na njima. Procjedne vode s odlagalita ?e se sakupljati i transportirati cjevovodom do bazena za prikupljanje procjedno - tehnoloke otpadne vode.