Op?enito o MBO postrojenjima

MBO (eng. Mechanical Biological Treatment - MBT) koncept zbrinjavanja otpada razvio se u Njema?koj  kao posljedica tenje da se reducira koli?ina biorazgradivog otpada koji je do tada odlagan na odlagalitima te da se sustavom automatske separacije omogu?i povrat korisnih sirovina iz otpada.

Do sada je razvijen velik broj varijanti MBO-a, tako da se pod tim pojmom obuhva?aju postrojenja s velikim razlikama u tehni?koj opremljenosti i uvjetima rada. MBO tehnologije u pravilu uklju?uju procese kao to su:

  • usitnjavanje i paletizacija, drobljenje i mljevenje, prosijavanje i druge metode mehani?ke separacije i separacija uslijed djelovanja elektromagnetskih sila koji spadaju u mehani?ku obradu te
  • bio-suenje, biostabilizacija, kompostiranje i digestija (anaerobna ili aerobna) koji spadaju u bioloku obradu.

MBO tehnologija obuhva?a dva klju?na procesa: mehani?ku (M) i bioloku (B) obradu otpada, pri ?emu se razli?iti elementi M i B procesa mogu konfigurirati na razli?ite na?ine kako bi se dobio irok raspon specifi?nih ciljeva kao to su:

  • maksimiziranje koli?ine obnovljivih sirovina (staklo, metali, plastika, papir, i dr.)
  • proizvodnja komposta
  • proizvodnja visoko kvalitetnog krutog goriva iz otpada (GIO) definiranih svojstava
  • proizvodnja bio stabiliziranog materijala za odlaganje (biorazgradiva komponenta)
  • proizvodnja bioplina za proizvodnju topline i/ili elektri?ne energije
Opis MBO postrojenja unutar CGO "KATIJUN"

 

Prihvat otpada i mehani?ka predobrada

MBO postrojenje unutar CGO Katijun ima kapacitet obrade do 90,000 tona otpada na godinu. Komunalni se otpad doprema do postrojenja kamionima za sakupljanje otpada (podru?je grada PULA), tzv. "sme?arima",a iz pretovarnih stanica teglja?ima s poluprikolicama iz kojih se direktno kroz vrata hale istovaruje u betonsku prihvatnu jamu MBO postrojenja.

Vrata prostora za prihvat otpada se otvaraju i zatvaraju velikom brzinom i na taj na?in sprje?avaju eventualni izlazak neugodnih mirisa. Vrata su opremljena sustavom vodene zavjese - prskanje kapljica koristiti se kako bi se smanjili problemi s muhama i sl.

Cijelo postrojenje kao i prostor za prihvat komunalnog otpada (jama) je pod negativnim tlakom (podtlak), tako da su na taj na?in eventualni neugodni mirisi konstantno pod kontrolom. Zrak koji se odsisava kroz pod prihvatne jame upu?uje se u biofilter - sustav za pro?i?avanje zraka.

 

Shema MBO postrojenja

 

Nakon prihvata komunalni otpad se automatskim mosnim kranom prenosi u reder (drobilicu) gdje se usitnjava na dimenziju od 200 mm. Oprema prostora za prihvat otpada (kao i bioisuenja) kontrolira se iz kontrolne sobe za prihvat i biosuenje. Operater u kontrolnoj sobi ima vizualnu kontrolu nad svom opremom.