Opis osnovnih objekta i opreme od kojih se sastoji ŽCGO Kaštijun:

 • PORTA - Na ulazu u ŽCGO „Kaštijun" se nalazi portirnica u kojoj se vrši registracija vozila i tereta, provjera prate?e dokumentacije, vizualna kontrola vrste otpada koji se prihva?a u okviru ŽCGO "Kaštijun", odnosno sve one potrebne radnje koje možemo nazvati zajedni?kim imenom tehni?ka kontrola ulaza otpada odnosno izlaza izdvojenih i proizvedenih sirovina

 • MOSNE VAGE – Neposredno uz portu je prostor za dvije mosne vage mjernog podru?ja do 60 tona kojima ?e se kontrolirati i evidentirati masa unesenog otpada unutar ŽCGO-a. Cijeli prostor je natkriven je ?eli?nom nadstrešnicom.
 • URE?AJ ZA PRANJE PODVOZJA VOZILA - pranje kota?a prilikom ulaza ili izlazu vozila iz ŽCGO "Kaštijun" predstavlja uobi?ajeni sanitarno-tehni?ki standard za održavanje osnovne higijene donjeg dijela vozila.
 • UPRAVNA ZGRADA S PARKIRALIŠTEM - upravna zgrada, namijenjena je za rad upravnog i administrativnog osoblja koje ?e svakodnevno voditi brigu o funkcioniranju ŽCGO "Kaštijun". Unutar upravne zgrade nalazi se i laboratorij u kojem ?e se vršiti osnovne analize i kontrole parametara vezanih uz rad gospodarenja otpadom u centru Kaštijun.
 • SERVISNI CENTAR - u sklopu servisnog centra nalazi se radionica sa skladištem, plato za pranje vozila, natkriveni prostor za diesel crpku sa spremnikom goriva, garaža i kontrolna soba za kontinuirani nadzor rada odlagališta, prostorija za smještaj servera.
 • PLATO ZA PRANJE VOZILA – portalno postrojenje sa ?etkama predvi?eno za vanjsko pranje kamiona i strojeva. Opremljeno je sa opremom za ru?no pranje, zaštitnim panelima protiv prskanja te dva usisava?a.
 • DIESEL CRPKA – namijenjena je isklju?ivo za punjenje strojeva i kamiona koji se koriste u okviru radnih aktivnosti ŽCGO Kaštijun te za kamione koji prevoze otpad od pretovarnih stanica do ŽCGO-a Kaštijun.
 • GARAŽA – asfaltirana garaža sa nadstrešnicom za kamione i poluprikolice koji prevoze otpad od pretovarnih stanica do ŽCGO-a.
 • RECIKLAŽNO DVORIŠTE - predvi?eno reciklažno dvorište je otvorenog tipa. Prijevoz otpadnog materijala u RD vrši se osobnim vozilima gra?ana te izvoz kamionima. Unutar reciklažnog dvorišta nalazit ?e se posebna odjeljenja s kontejnerima i plohama za prihvat i privremeno skladištenje razli?itih vrsta otpadnog materijala.
 • RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRA?EVNI OTPAD - zona reciklažnog dvorišta za gra?evni otpad sastoji se od platoa za smještaj radnih strojeva, platoa za smještaj ulaznog materijala i platoa za smještaj obra?enog gra?evnog otpada po frakcijama. Samo razdvojeni materijal se prima na obradu: beton, armirani beton, kamen, asfalt, cigla i crijep, žbuka.
 • AUTOMATSKA MJERNA POSTAJA - na postaji se vrši kontinuirano i automatsko pra?enje meteoroloških parametara i imisijskih koncentracija one?iš?uju?ih tvari na zrak.
 • POSTROJENJE ZA OBRADU VODA – obra?uje i zbrinjava otpadne vode koje nastaju unutar centra (sanitarne, tehnološke i procjedne vode). Postrojenje obra?uje otpadnu vodu do razine u skladu s propisima prije nego li se ispusti u vodeni recipijent ili se ponovno iskoristi za potrebe Centra. Tehnologija za obradu se sastoji od faznih šaržnih bioreaktora (eng. SBR) i sustava reverzne osmoze.
 • POSTROJENJE ZA OBRADU KOMUNALNOG OTPADA (MBO) – sastoji se od mehani?kog i biološkog procesa kroz koje se komunalni otpad obra?uje prije krajnjeg odlaganja. Postrojenje kao krajnji rezultat nastoji izdvojiti što više korisnih sirovina iz otpada te smanjiti koli?inu otpada koji se odlaže na odlagalište. Više …
 • PLOHE ZA ODLAGANJE OTPADA – unutar ŽCGO nalaze se polja za odlaganje neopasnog industrijskog otpada i polje za odlaganje biorazgradive frakcije (bioreaktorsko odlagalište). Više..
 • POSTROJENJE ZA ISKORIŠTAVANJE ODLAGALIŠNOG PLINA – svrha postrojenja je prikupljanje i zbrinjavanje bioplina koji nastaje u poljima odlagališta unutar ŽCGO- a. Postrojenje se sastoji od plinske stanice, kompresorske stanice s visokotemperaturnom bakljom i modula za proizvodnju elektri?ne i toplinske energije.
 • PROMETNICE – unutar ŽCGO predvi?ene su prometnice asfaltiranog tipa koje udovoljavaju potrebe prometovanja kamiona s prikolicama i vatrogasnih vozila. Centar se još sastoji od privremenih neasfaltiranih prometnica, pješa?kih staza i parkirnih mjesta za osobna vozila.