Objekti unutar Žcgo Kaštijun

Opis osnovnih objekta i opreme od kojih se sastoji ŽCGO Kaštijun:

 • PORTA - Na ulazu u ŽCGO „Kaštijun" se nalazi portirnica u kojoj se vrši registracija vozila i tereta, provjera prateće dokumentacije, vizualna kontrola vrste otpada koji se prihvaća u okviru ŽCGO "Kaštijun", odnosno sve one potrebne radnje koje možemo nazvati zajedničkim imenom tehnička kontrola ulaza otpada odnosno izlaza izdvojenih i proizvedenih sirovina

 • MOSNE VAGE – Neposredno uz portu je prostor za dvije mosne vage mjernog područja do 60 tona kojima će se kontrolirati i evidentirati masa unesenog otpada unutar ŽCGO-a. Cijeli prostor je natkriven je čeličnom nadstrešnicom.
 • UREĐAJ ZA PRANJE PODVOZJA VOZILA - pranje kotača prilikom ulaza ili izlazu vozila iz ŽCGO "Kaštijun" predstavlja uobičajeni sanitarno-tehnički standard za održavanje osnovne higijene donjeg dijela vozila.
 • UPRAVNA ZGRADA S PARKIRALIŠTEM - upravna zgrada, namijenjena je za rad upravnog i administrativnog osoblja koje će svakodnevno voditi brigu o funkcioniranju ŽCGO "Kaštijun". Unutar upravne zgrade nalazi se i laboratorij u kojem će se vršiti osnovne analize i kontrole parametara vezanih uz rad gospodarenja otpadom u centru Kaštijun.
 • SERVISNI CENTAR - u sklopu servisnog centra nalazi se radionica sa skladištem, plato za pranje vozila, natkriveni prostor za diesel crpku sa spremnikom goriva, garaža i kontrolna soba za kontinuirani nadzor rada odlagališta, prostorija za smještaj servera.
 • PLATO ZA PRANJE VOZILA – portalno postrojenje sa četkama predviđeno za vanjsko pranje kamiona i strojeva. Opremljeno je sa opremom za ručno pranje, zaštitnim panelima protiv prskanja te dva usisavača.
 • DIESEL CRPKA – namijenjena je isključivo za punjenje strojeva i kamiona koji se koriste u okviru radnih aktivnosti ŽCGO Kaštijun te za kamione koji prevoze otpad od pretovarnih stanica do ŽCGO-a Kaštijun.
 • GARAŽA – asfaltirana garaža sa nadstrešnicom za kamione i poluprikolice koji prevoze otpad od pretovarnih stanica do ŽCGO-a.
 • RECIKLAŽNO DVORIŠTE - predviđeno reciklažno dvorište je otvorenog tipa. Prijevoz otpadnog materijala u RD vrši se osobnim vozilima građana te izvoz kamionima. Unutar reciklažnog dvorišta nalazit će se posebna odjeljenja s kontejnerima i plohama za prihvat i privremeno skladištenje različitih vrsta otpadnog materijala.
 • RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD - zona reciklažnog dvorišta za građevni otpad sastoji se od platoa za smještaj radnih strojeva, platoa za smještaj ulaznog materijala i platoa za smještaj obrađenog građevnog otpada po frakcijama. Samo razdvojeni materijal se prima na obradu: beton, armirani beton, kamen, asfalt, cigla i crijep, žbuka.
 • AUTOMATSKA MJERNA POSTAJA - na postaji se vrši kontinuirano i automatsko praćenje meteoroloških parametara i imisijskih koncentracija onečišćujućih tvari na zrak.
 • POSTROJENJE ZA OBRADU VODA – obrađuje i zbrinjava otpadne vode koje nastaju unutar centra (sanitarne, tehnološke i procjedne vode). Postrojenje obrađuje otpadnu vodu do razine u skladu s propisima prije nego li se ispusti u vodeni recipijent ili se ponovno iskoristi za potrebe Centra. Tehnologija za obradu se sastoji od faznih šaržnih bioreaktora (eng. SBR) i sustava reverzne osmoze.
 • POSTROJENJE ZA OBRADU KOMUNALNOG OTPADA (MBO) – sastoji se od mehaničkog i biološkog procesa kroz koje se komunalni otpad obrađuje prije krajnjeg odlaganja. Postrojenje kao krajnji rezultat nastoji izdvojiti što više korisnih sirovina iz otpada te smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište. Više …
 • PLOHE ZA ODLAGANJE OTPADA – unutar ŽCGO nalaze se polja za odlaganje neopasnog industrijskog otpada i polje za odlaganje biorazgradive frakcije (bioreaktorsko odlagalište). Više..
 • POSTROJENJE ZA ISKORIŠTAVANJE ODLAGALIŠNOG PLINA – svrha postrojenja je prikupljanje i zbrinjavanje bioplina koji nastaje u poljima odlagališta unutar ŽCGO- a. Postrojenje se sastoji od plinske stanice, kompresorske stanice s visokotemperaturnom bakljom i modula za proizvodnju električne i toplinske energije.
 • PROMETNICE – unutar ŽCGO predviđene su prometnice asfaltiranog tipa koje udovoljavaju potrebe prometovanja kamiona s prikolicama i vatrogasnih vozila. Centar se još sastoji od privremenih neasfaltiranih prometnica, pješačkih staza i parkirnih mjesta za osobna vozila.