Dana 20 travnja 2012 godine – S ciljem obilježavanja Dana planeta Zemlje i podizanja svijesti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom tvrtka Kaštijun d.o.o iz Pule organizirala je tijekom travnja niz kreativnih radionica u osnovnim školama Istarske županije. Radionice su organizirane u sklopu IPA projekta Europske unije „Odnosi s javnoš?u za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska Županija“.

Kreativne radionice održane su u Osnovnoj školi Vidikovac u Puli (12. travnja 2012.), Podru?noj školi Sveta Katarina u Svetoj Katarini (13. travnja 2012.), Osnovnoj školi Jure Filipovi? u Barbanu (19. travnja 2012.) te Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Potpi?nu (20. travnja 2012.). Radionice su obuhvatile oko 240 u?enika od prvog do ?etvrtog razreda koji su imali zadatak izraditi repliku svog mjesta ili tipi?nih istarskih motiva od materijala koji se mogu reciklirati. U svom su se radu u?enici uz pomo? u?iteljica poslužili papirom, kartonom, plasti?nom ambalažom, komadi?ima tkanina, kartonskim kutijama za jaja i pokazali kako se na kreativan i dojmljiv na?in može iskoristiti ono što smo namjeravali odbaciti.

Sve škole koje su sudjelovale u kreativnim radionicama na poklon su dobile posudu za odvojeno prikupljanje papira, likovni set te priznanje, dok su djeci bile uru?ene prigodne zahvalnice. Sve poklone uru?ila je Vesna Duki?, direktorica Kaštijun d.o.o. koja je tom prigodom istaknula kako kroz ovakve radionice u?enici imaju priliku na zabavan na?in nau?iti kako se pravilno i odgovorno brinuti o otpadu ?ime se trajno ja?a svijest djece o potrebi zaštite okoliša.

Kreativne radionice dio su javno-edukacijske kampanje pod nazivom „Zelena abeceda – sve o otpadu“ u sklopu koje su otisnute i prigodne brošure koje donose zanimljive ?injenice o otpadu te savjete kako svaki pojedinac može doprinijeti zaštiti okoliša. Javno-edukacijsku kampanju odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na temelju pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje, a provodi se uz potporu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehni?ku kulturu Istarske županije.

 
Prezentaciju „Zelena abeceda – sve o otpadu“ pogledajte OVDJE
Foto pri?e pogledajte OVDJE