• Dana 17 sije?nja 2012 godine u Ministarstvu financija sve?ano su potpisani Ugovori o zajmu izme?u Ministarstva financija i jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave (grada ibenika, Istarske upanije, Primorsko-goranske upanije, grada Rijeke i Ekoplus d.o.o.) za financiranje EU projekata. Sufinanciranje se vri iz predpristupnih programa ISPA i IPA a za projekte: RCGO Bikarac, CGO Katijun i CGO Mari?ina. Vie ....