• Dana 19 prosinca 2011 godine u prostorijama Istarske županije potpisan je Ugovor o izvo?enju gra?evinskih radova na Županijskom centru za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun u Istarskoj županiji. Radi se o ugovoru u sklopu Operativnog programa Zaštita okoliša 2007.-2011. koji se provodi kroz pretpristupni program IPA.
 
Vrijednost ugovora je 29,2 milijuna EUR, a potpisali su ga Delegacija Europske unije u RH, Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost i gr?ka tvrtka Helector S.A. u konzorciju s hrvatskom tvrtkom Gra?evinarstvo i proizvodnja Krk d.d. Ponuda gr?ko-hrvatskog konzorcija odabrana je kao najbolja na me?unarodnom natje?aju za izvo?a?a gra?evinskih radova za ŽCGO Kaštijun.

   

Od ukupnog iznosa ugovora 14,1 milijuna EUR sufinancirat ?e se kroz program IPA, Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost osigurat ?e 5 milijuna EUR, dok Istarska županija osigurava 10,1 milijuna EUR. FZOEU je odgovoran za izravnu provedbu ovog projekta, dok je MZOPUG nadležno upravlja?ko tijelo za sve projekte u sektoru otpada u sklopu IPA Operativnog programa Zaštita okoliša.

Kroz ovaj ugovor na lokaciji Kaštijun bit ?e izgra?eno odlagalište otpada s prate?om infrastrukturom, postrojenje za mehani?ko-biološku obradu otpada (MBO) i ure?aj za pro?iš?avanje otpadnih voda. Ukupno trajanje ugovora je dvije i pol godine, od ?ega je pola godine predvi?eno za pripremu glavnih projekata , a dvije godine za gra?evinske radove na budu?em županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.